Vet Cool Man

Stichting geluk en vrijheid

Disclaimer

Stichting Geluk en Vrijheid (Kamer van Koophandel: 30189997) hierna te noemen: “de Stichting”, verleent u hierbij toegang tot www.gelukenvrijheid.nl hierna te noemen: “de Website”. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Website. De Stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid van de Website.

De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Stichting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen, waaronder verwijdering van gegevens, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de inhoud van de Website behoren toe aan de Stichting.

Links naar andere websites

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Stichting is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.