Vet Cool Man

Stichting geluk en vrijheid

Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers aan de (mobiele) website van stichting Geluk en Vrijheid (hierna: “de Stichting”), alsmede persoonlijke gegevens verzamelt ten behoeve van de organisatie van activiteiten georganiseerd uit naam van de Stichting.

Middels dit privacybeleid wil de Stichting inzicht verschaffen op de wijze waarop persoonlijke gegevens worden verwerkt. Persoonlijke gegevens verzamelt door de Stichting worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze uw persoonlijke gegevens al dan niet te overhandigen. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Persoonsgegevens

Stichting Geluk en Vrijheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

 • Ras of etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie
 • Gezondheid
 • Seksuele leven
 • Strafrechtelijk verleden

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. De activiteiten van de Stichting richt zich op kinderen en verzameld derhalve ook persoonsgegevens van kinderen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gelukenvrijheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag

Stichting Geluk en Vrijheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Geluk en Vrijheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Geluk en Vrijheid) tussen zit.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal gemaakt in opdracht van de stichting (veelal portretten) kunnen worden gezien als persoonsgegevens, ze kunnen immers een persoon identificeren. Het is belangrijk om op te merken dat iedere deelnemer voorafgaand aan zijn/haar deelname algemene voorwaarden dient te ondertekenen; hierin wordt overeengekomen dat de deelnemer aan de Stichting onvoorwaardelijk het recht verleent en de toestemming om van zijn/haar beeltenis en stem opnamen te (doen) maken en deze opnamen, al dan niet in bewerkte vorm, te doen bewaren, te doen publiceren, uit te doen zenden en te doen herhalen. Als er toestemming is gegeven voor het publiceren van kinderfoto’s door een ouder/voogd, mag deze toestemming door het kind worden ingetrokken op het moment dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Fotografen worden gezien als vrijwilligers welke namens de stichting gegevens (beeldmateriaal) verzamelen. De stichting komt voorafgaand aan een evenement via de e-mail met de fotografen overeen dat de fotografen zullen zorgen voor een volledige overdracht van de foto’s na afloop van het evenement. Hierdoor kunnen de fotografen na de overdracht niet meer beschikken over de foto’s en kan de stichting zelf besluiten wanneer de foto’s definitief vernietigd worden.

Bewaartermijn

Stichting Geluk en Vrijheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de verwerking van persoonsgegevens niet van incidentele aard is, is een verwerkingsregister vereist. De Stichting heeft een verwerkingsregister opgesteld conform de AVG waarin onder andere de bewaartermijnen zijn vastgelegd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: centraal bewaren van gegevens van deelnemers: tot 3 jaar na afloop van het evenement; bewaren van gegevens van donateurs: zolang donateur actief is; bewaren van algemene voorwaarden: tot 5 jaar na afloop van het evenement; centraal bewaren van beeldmateriaal: tot 10 jaar na afloop van het evenement; publiceren van beeldmateriaal: tot 5 jaar na afloop van het evenement; centraal bewaren van contactgegevens ontvangers nieuwsbrief: zolang ontvanger staat ingeschreven; centraal bewaren van contactgegevens contactformulier: tot 1 jaar na versturen contactformulier.

Delen van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij voldoen moet worden aan een wettelijke verplichting welke de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overstijgt. In individuele gevallen kan hier een uitzondering op gemaakt worden, maar nadrukkelijk alleen met de expliciete toestemming (ondubbelzinnig) van de betreffende persoon. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Geluk en Vrijheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gelukenvrijheid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Geluk en Vrijheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Stichting Geluk en Vrijheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gelukenvrijheid.nl.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Stichting Geluk en Vrijheid gebruikt alleen technische en functionele cookies, daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Aan de hand van cookies kan je op onze website worden herkend als je deze opnieuw bezoekt.

Goed om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 december 2018.

Onduidelijkheden over ons privacy- en cookiebeleid? Nog geen antwoord op uw vraag weten te vinden? Neemt u dan even via het contactformulier contact met ons op. Wij staan u graag te woord.